Khi chúng ta bắt đầu chương trình học từ xa, chúng tôi muốn liên lạc với tất cả gia đình và để biết chắc là quý vị có các dụng cụ cần thiết để học từ xa. Mục đích của bản thăm dò này là để thu thập thông tin để giúp các gia đình có kết quả tốt đẹp khi học từ xa.

Question Title

* 1. Tên họ của học sinh

Question Title

* 2. Tên gọi của học sinh

Question Title

* 3. Số điện thoại

Question Title

* 4. Địa chỉ E-mail

Question Title

* 6. Kiểm Điểm Sự Lành Mạnh
Trong kỳ đại dịch COVID-19, quý vị có nhu cầu nào ngoài học vấn mà chúng tôi có thể giúp đỡ không? Đánh dấu tất cả những gì có áp dụng:

Question Title

* 8. Dụng Cụ Máy Móc
Quý vị có loại dụng cụ nào? Vui lòng đánh dấu tất cả những gì có áp dụng:

Question Title

* 9. Các Nhu Cầu Khác hay Câu Hỏi
Quý vị có nhu cầu nào khác, hay có thắc mắc về vấn đề học từ xa (giới hạn 50 chữ)?

T