Question Title

* 1. Ou se yon nouvo paysan?

Question Title

* 2. Kote ou te jwen swen Jodi-a?

Question Title

* 3. Eske li te fasil po upran randevou?

Question Title

* 5. Kijan ou ta evalye swen out e resevwa nan men dokte a?

Question Title

* 6. Koman ou byen kon prann enformasyon ou te resevwa konsenan plan swen ou an (i.e., tankou medikaman, swen kontinyel, objektif)?

Question Title

* 7. Kijan ou ta rekomande BCFHC pou fanmi ou ouswa zanmi ou?

Question Title

* 8. Eske gen nenpot anplwaye ou ta renmen rekonet pou bay sevis eksepsyonel pandan visit Jodi-a? (Opsyonel)

Question Title

* 9. Kijan nou ka amelyore eskperyans ou nan sant sante nou an? Ekri nenpot komante oswa enkyetid? (Opsyonel)

Question Title

* 10. Nan ki ranje laj ou ye?

T