Tanpri pran 3 minit pou patisipe nan ankèt sa pou:

·  Pataje ide ou sou priyorite pou sistèm transpò a nan rejyon Boston

·  Pale nou de ou
 
Tout repons yo konfidansyèl.

Lè l ap pran desizyon sou ki pwojè transpò pou finanse nan rejyon Boston, Òganizasyon Planifikasyon Metwopolitèn (MPO: Metropolitan Planning Organization) Rejyon Boston nan itilize kritè pou evalye merit chak pwojè epi evalye kijan pwojè a ap atenn objektik pou transpò MPO yo nan rejyon an. Avèk apwobasyon dènye Plan Transpò Alontèm, Destinasyon 2040 lan, MPO a genyen opòtinite pou revize kritè evalyasyon pwojè a pou li reflete pi byen objektif rejyonal yo mete ajou yo. Pou kore efò sa, MPO a vle tande priyorite ou yo pou envesti nan pwojè transpò alavni yo.
Pataje ide ou sou priyorite pou sistèm transpò a nan rejyon Boston

Question Title

* 1. Pwojè transpò yo konstui pou atenn objektif ki vini apre yo. Nan opsyon ki anba yo, tanpri, chwazi senk objektif ki pi enpòtan pou ou nan kominote w la.

Question Title

* 2. Nan senk objektif ou chwazi anlè a yo, èske gen youn ou kwè ki pi enpòtan? Kisa ki fè objektif sa enpòtan pou ou?

Question Title

* 3. Èske genyen lòt objektif ou panse ke MPO a ta dwe konsidere lè l ap evalye epi chwazi pwojè pou finanse?

Question Title

* 4. Ki mwayen transpò prensipal ou?

Y ap itilize repons ou pou kesyon ki vini apre yo pou ede nou fè suivi sou ki moun nou rive jwenn nan rejyon Boston nan.

Question Title

* 5. Ki sèks oubyen jan ou?

Question Title

* 6. Ki laj ou?

Question Title

* 7. Konbyen moun k ap viv nan fanmi ou, lè ou antre tèt ou?

Question Title

* 8. Ki revni pa ane fanmi ou kounye a?

Question Title

* 9. Kijan ou idantifye tèt ou pa ras? Tcheke tout sa ki aplike

Question Title

* 10. Èske ou se Latino/x?

Question Title

* 11. Èske ou gen yon enfimite?

Question Title

* 12. Ki kòd postal lakay ou?

Si ou ta renmen enskri pou lis imel MPO nou an, tanpri klike sou lyen sa. Nou p ap pataje enfòmasyon ou ak okenn lòt pati.
MPO Rejyon Boston nan respekte tout lwa ak politik dwa sivil Massachussetts yo. Li avi konplè sou dwa ak pwoteksyon ou yo.

T