Tubwire amakuru yerekeye umwidondoro wawe wose

Uraza guhabwa amahirwe yo gutanga iciyunviro cawe mu nyishu y'ikibazo cuguruye mu gice ca 3 (ikibazo #15)

Question Title

* 1. Woba usanzwe uba muri Burlington?

T