Vai trò của Rừng trong giảm nhẹ biến đổi khí hậu, năng suất gỗ bản địa và các loài lâm sản ngoài gỗ cũng như tỷ lệ thành công trong phục hồi rừng, tất cả phụ thuộc vào một điều-sự đa dạng di truyền của các loài cây. Tuy nhiên, cân nhắc di truyền thường bị bỏ qua trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và các chính sách và chiến lược có liên quan. Quản lý hiệu quả tài nguyên di truyền rừng cho các lợi ích kinh tế-xã hội và môi trường đòi hỏi phải tăng cường năng lực của con người và thể chế.

Mạng lưới của các tổ chức lâm nghiệp các quốc gia châuÁ-Thái Bình Dương sẽ thành lập một Trung tâm đào tạo khu vực về tài nguyên di truyềnrừng, để tăng cường năng lực của người thực hành lâm nghiệp, nhà giáo dục và nhà hoạch định chính sách nhằm đưa sự đa dạng di truyền vào công việc của họ.

Mục đích của cuộc khảo sát này là để đánh giá nhu cầu đào tạo giữa các bên liên quan khác nhau và xác định chủ đề ưu tiên, tiếp cận và phương pháp đào tạo phù hợp cho Trung tâm đào tạo khu vực.

Nó thực sự sẽ giúp chúng tôi nếu bạn có thể trả lời cuộc khảo sát này. Trả lời sẽ mất khoảng 10 phút.

Cuộc khảo sát này được tiến hành bởi Diễn đàn Tài nguyên Di truyền rừng quốc gia của Trung Quốc, Viện Khoa họcLâm nghiệp Trung Quốc, Chương trình Tài nguyên Di truyền rừngkhu vực châu Á - Thái Bình Dương (APFORGEN), Hội các Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp châu Á - Thái Bình Dương(APAFRI) và Bioversity quốc tế.

T