Peranan hutan terhadap mitigasi perubahan iklim, produktiviti spesies kayu asli dan bukankayu, dan kejayaan pemulihan hutan semuanya bergantung pada satu perkara – kepelbagaian genetik sumber hutan.  Akan tetapi, dalam pengurusan sumber asliserta penentuan polisi dan strategiyang berkaitan, pertimbangan genetik sering diabaikan. Untuk memastikan sumber genetik hutan diurus secara berkesan bagi faedah sosio-ekonomi dan alam sekitar, pengukuhan kapasiti manusia dan institusi dalam bidang ini adalah sangat diperlukan.

Melalui rangkaian organisasi perhutanan di negara Asia Pasifik, sebuah pusat latihan sumber genetik hutan serantau akan ditubuhkan untuk memperkukuhkan kapasiti pengamal hutan, pendidik dan pembuat dasar bagi memastikan kepelbagaian genetik diberikan penekanan dalam kerja mereka.

Kajiselidik ini bertujuan untuk menilai latihan yang diperlukan oleh pemegang taruh dan mengenalpasti topik keutamaan serta pendekatan dan kaedah latihan yang sesuai untuk pusat latihan serantau.

Penyertai anda dalam kajiselidik ini akan sangat membantu kita. Menjawab soalan kajiselidik ini akan mengambil masa lebih kurang 10 minit.

Kajiselidik ini dikendalikan oleh National Forest genetik sumber Platform of China, Chinese Academy of Forestry, Asia Pacific Forest Genetic Resources Programme (APFORGEN), Asia Pacific Association of Forestry Research Institutions (APAFRI) dan Bioversity International.

T