Zaaj Lug Zoo Ntawm Koj

Nyob Zoo Txug Koj Hab Tsev Neeg Ntawm Cov Neeg Khu Mob Nyuaj Sab,

Lub Nroog Fresno Le Cov Khoos Kas Mental Health Services Act (MHSA) Tau Thov Koj Hab Tsev Neeg Ntawm Cov Neeg Nyuaj Sab Qha Tej Zaaj Lug Zoo Txug Koj Kev Tau Txais Kev Paab Khu Mob Nyuaj Sab Lug Ntawm Cov Khoos Kas Tuaj Ntawm MHSA.

Yog Koj Paab Muab Zaaj Lug Zoo Txug Kev Khu Mob Los Yog Teb Cov Lug Nraag Qaab Nuav, Koj Yuav Muaj Feem Ua Cov Suab Paab Rua Cov Pej Xeem, Tsev Neeg, Hab Cov Khoos Kas Es Xaav Kom Muaj Kev Paab Khu Mob Nyuaj Sab Yaam Zoo Muaj Hab Txhua Yaam Kev Khu Mob Nyob Rua Peb Tej Zej Zog. Tsi Taag Le Nuav Xwb, Koj Tseem Muaj Feem Paab Txhawb Peb Suav Dlawg Ua Suab Moog Rua Sau Qeb Xeev Hab Qeb Zej Zog, Kom Muaj Kev Hloov Kom Zoo Hab Kom Kaav Ntev Rua Txuj Kev Khu Mob Nyuaj Sab Nyob Rua Lub Nroog Fresno.

* Lub Npe Khoos Kas.

* Koj Qha Saib Muaj Xwm Txheej Dlaab Tsi Ua Rua Koj Tuaj Rua Ntawm Lub Npe Khoos Kas, Kws Tau Txais Nyaj Txag Paab Lug Ntawm MHSA

* Koj Qha Txug Qhov Zoo Es Koj Tau Ntsib Tau Txais Nyob Rua Ntawm Lub Khoos Kas Nuav

* Yaam Twg Paab Tau Koj Kom Muaj Kev Zoo Hab Kov Yeej Kev Nyuaj Sab Zuj Zug? Thov Xaiv Yaam Tsawg Ib Yaam Es Muaj Nyob Nraag Qaab Nuav:

* Thaum Koj Tau Txais Kev Paab Lug Ntawm Cov Khoos Kas Khu Mob Nyuaj Sab Lawm Koj Zoo Mob Le Caag Los Yog Koj Ho Ua Tau Dlaab Tsi Tshaaj Qub Lawm Hab?

* Muaj Lwm Yaam Dlaab Tsi Zoo Es Koj Xaav Qha Peb Ntxhiv?

* **Cov Lug Nraag Qaab Nuav Koj Yuav Qha Peb Hab Tsi Qha Los Tau**

Thov Qha Txug Cov Lug Es Has Txug Koj Nraag Nuav.

* Thov Qha Peb Ntxhiv:

* Hom Quas Puj Quas Yawg

* TSO CAI:

Ua Tsau Rua Koj Txuj Kev Paab Tsis Tu Ncua

Peb Chaw Nyob Yog 5108 E. Clinton Way, Chaav #108, Fresno, CA 93727

Cov Coj Ntawm Lub Nroog Fresno Le Khoos Kas MHSA

T