ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด

* 1. กรุณาเลือกห้องสมุดที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ (เลือกห้องสมุด 1 แห่ง)

* 2. ช่วงเวลาใดที่เข้าใช้บริการห้องสมุดบ่อยที่สุด

* 3. ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด

* 4. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 5. ระดับการรับรู้บริการและข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่เคยใช้บริการ
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
สิทธิการยืมหนังสือและการเข้าใช้ห้องสมุด
บริการยืม-คืน ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูล
บริการต่ออายุการยืมหนังสือ (Renew)
บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในศูนย์การศึกษาของ มธ. (ฺBook Delivery)
บริการยืมระหว่างห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายในและต่างประเทศ (WorldShare ILL) 
บริการยืมระหว่างห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยเอกชนภายในประเทศ (TU-THAIPUL)
บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มธ.
บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด (Book Suggestion)
บริการจองห้องประชุมกลุ่มย่อย (Study Room)
บริการถ่ายเอกสาร
บริการสื่อการศึกษาและสาระบันเทิง เช่น ดูหนัง ฯลฯ
บริการห้องมัลติมีเดียเพื่อการสืบค้นข้อมูล
แอปพลิเคชั่นของห้องสมุด (TULIB APP)

T