Честиот недостаток на лекови кои влијаат врз исходите на пациентите не се нов феномен за болничките фармацевти. Европската асоцијација за болничка фармација, The European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) работеше на овој проблем во текот на минатат декада. Истражувањето спроведено од страна на Асоцијацијата во 2014, 2018  и 2019  покажа дека недостатокот на лековите влијание врз грижата кон пациентит и работата на болничките фармацевти сезголемува. Овие проблеми изгледа дека се влошија во периодот на изминатите неколку недели. При што повеќе земји пријавија недостоци од лекови кои се применуваа за пациентиите во едиците за интензивна нега предизвикани од пандемијата со COVID-19.

EAHP’s Прашачникот за подготвеност за идните кризи на болничките фаамцевти ќе ги изтражуваат лекциите научени од падемијата со COVID-19 и собира репрезенттивни информации за недостаоците на лекови кои беа почувствуваниза време на пандемијата со COVID-19. Цена група с болнките фармацевсти.

Пршалникот ќе биде затворен на полноќ на 23 декември 2020 година.
0 of 17 answered
 

T