Jako smo zainteresovani da saznamo Vaše viđenje situacije u kojoj se nalaze deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji i puno bi nam značilo ako biste izdvojili nekoliko minuta da popunite ovu anketu. Svi odgovori su poverljivi i biće korišćeni za bolje informisanje donosioca odluka i kreatora državnih politika u cilju unapređenja položaja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih porodica.

Question Title

* 1. Opišite sebe (označite sve što se na Vas odnosi)

Question Title

* 2. Da Ii ste osoba sa invaliditetom?

Molimo Vas da pokažete da li se slažete ili ne slažete sa svakom od navedenih tvrdnji tako što ćete označiti po jedno polje u svakom redu.

Question Title

* 3. Da li se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama o deci sa KOMPLEKSNIM smetnjama u razvoju. 

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se U potpunosti se slažem
Za njih je najbolje da žive u instituciji.
Za njih je najbolje da žive u grupnom smeštaju (npr. male domske zajednice).
Za njih je najbolje da žive sa svojim porodicama u zajednici.

Question Title

* 4. Da li se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama o deci sa BLAGIM ili UMERENIM smetnjama u razvoju

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se U potpunosti se slažem
Za njih je najbolje da žive u instituciji.
Za njih je najbolje da žive u grupnom smeštaju (npr. male domske zajednice).
Za njih je najbolje da žive sa svojim porodicama u zajednici.

Question Title

* 5. Da li se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama o smeštanju dece u SRODNIČKE PORODICE kada roditelji nisu u mogućnosti da brinu o njima?

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se U potpunosti se slažem
To je u izvodljivo i bezbedno za decu sa fizičkim smetnjama u razvoju ili invaliditetom.
To je u izvodljivo i bezbedno za decu sa intelektualnim ili kognitivnim smetnjama u razvoju ili invaliditetom.
To je u izvodljivo i bezbedno za decu sa problemima u ponašanju.
To je u izvodljivo i bezbedno za decu sa senzornim (vizuelnim ili slušnim) smetnjama u razvoju ili invaliditetom.

Question Title

* 6. Da li se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama o smeštanju dece u DRUGE, NESRODNIČKE PORODICE kada roditelji nisu u mogućnosti da brinu o njima?

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se U potpunosti se slažem
To je u izvodljivo i bezbedno za decu sa fizičkim smetnjama u razvoju ili invaliditetom
To je u izvodljivo i bezbedno za decu sa mentalnim ili kognitivnim smetnjama u razvoju ili invaliditetom
To je u izvodljivo i bezbedno za decu sa problemima u ponašanju.
To je u izvodljivo i bezbedno za decu sa senzornim (vizuelnim ili slušnim) smetnjama u razvoju ili invaliditetom

Question Title

* 7. Da li se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama o obrazovanju dece sa KOMPLEKSNIM smetnjama u razvoju

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se U potpunosti se slažem
Deca sa kompleksnim fizičkim smetnjama u razvoju ili invaliditetom se mogu uspešno obrazovati u redovnoj školi
Deca sa kompleksnim intelektualnim ili kognitivnim smetnjama u razvoju ili invaliditetom se mogu uspešno obrazovati u redovnoj školi.
Deca sa kompleksnim problemima u ponašanju se mogu uspešno obrazovati u redovnoj školi.
Deca sa kompleksnim senzornim smetnjama u razvoju ili invaliditetom se mogu uspešno obrazovati u redovnoj školi

Question Title

* 8. Da li se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama o obrazovanju dece sa BLAŽIM ili UMERENIM smetnjama u razvoju

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se U potpunosti se slažem
Deca sa blažim fizičkim smetnjama u razvoju ili invaliditetom se mogu uspešno obrazovati u redovnoj školi
Deca sa blažim intelektualnim ili kognitivnim smetnjama u razvoju ili invaliditetom se mogu uspešno obrazovati u redovnoj školi
Deca sa blažim ili umerenim problemima u ponašanju se mogu uspešno obrazovati u redovnoj školi.
Deca sa blažim senzornim smetnjama u razvoju ili invaliditetom se mogu uspešno obrazovati u redovnoj školi

Question Title

* 9. Da li se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama? Vlada Republike Srbije aktivno radi na…

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se U potpunosti se slažem
Unapređenju kvaliteta rezidencijalnih institucija za decu sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom
Premeštanju dece sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom u grupni smeštaj manjeg kapaciteta (npr. male domske zajednice)
Vraćanju ili ostanku dece sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom u njihovim porodicama
Uključivanju dece sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom u redovne škole

Question Title

* 10. Da li se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama povodom toga da sva deca sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom treba da žive u porodici u okviru zajednice?

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Neodlučan/na sam Slažem se U potpunosti se slažem
Međunarodne organizacije koje rade u Srbiji smatraju da je ovo realistično
Međunarodne organizacije su preduzele značajne korake ka tome da to podrže ili promovišu
Međunarodne organizacije primenjuju pristup koji NE podržava život u porodici u okviru zajednice
Nevladine organizacije podržavaju ovaj pristup
Nevladine organizacije su preduzele značajne korake da to podrže i promovišu
Nevladine organizacije primenjuju pristup koji NE podržava život u porodici u okviru zajednice

Question Title

* 11. Ako se slažete sa time da su međunarodne organizacije ili nevladine organizacije preduzele značajne korake, molimo Vas da bliže opišete koje su korake preduzele.

T