Screen Reader Mode Icon
Faoin Acht um Chosaint Sonraí (2018), tá dualgas dlíthiúil ar Chomhairle Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí (an Rialaitheoir Sonraí) aon fhaisnéis a bhailigh sí fút a chosaint. Ní dhéanfar faisnéis fút a nochtadh d’aon tríú páirtí, ach amháin i gcás go gceanglófar nochtadh den sórt sin leis an dlí nó le rialachán. Is chun na críche sin, agus chun na críche sin amháin, a úsáidfear an fhaisnéis a thabharfaidh tú ar an iarratas seo.
Data Protection Act (2018), Fermanagh and Omagh District Council (the Data Controller) has a legal duty to protect any information it collects about you. Your information will not be disclosed to any third party, unless law or regulation compels such a disclosure. The information you provide on this application will only be used for this purpose.
Eagraí agus sonraí an imeachta / Organiser and Event Details

Question Title

* 1. Ainm an ghrúpa/ Group name 

Question Title

* 2. Teagmhálaí / Contact

Question Title

* 3. Aardán meán sóisialta /Social Media Platforms /  (Facebook, Twitter, Instagram etc) 
Nascanna de dhíth / Provide links

Faoi d’imeacht / About your Event 

Question Title

* 4. Ainm an imeachta / Event Name

Question Title

* 5. Cineál an imeachta/ Event Type
Beidh an cuid is mó den imeacht seo…./ This event is mostly…. 

Question Title

* 6. Dáta(í) an imeachta / Event Date(s)
Ticeáil pé ceann de na boscaí a bhaineann leat /Tick all the boxes which are applicable to you

Question Title

* 7. Áit an imeachta/ Event Location 
Cuir isteach cód poist má tá sé ar fáil / Include postcode if available 

Question Title

* 8. Déan cur síos ar na gnéithe is mó ag an imeacht. / Outline the main elements of the event.  (Start time, finish time, activity one, activity etc)

Question Title

* 9. Cad é mar a cuireann d’imeacht Gaeilge chun cinn sa pobal áitiúil/ nó ar fud an cheantair? / How will the event make a positive contribution to visibility and appreciation of Irish in your area and/or across this district?

Question Title

* 10. An ndeimhníonn do ghrúpa go mbeidh fáilte ríomh chách go dtí an imeacht seo, beag beann ar a gcúlra pobail? Does your group confirm that your event will be open to everyone regardless of their community background?

Question Title

* 11. Tabhair faoi deara: ní ionann cur isteach an iarratais agus comhaontú oifigiúil. I gcás go gceadófar an t-iarratas uait, déanfar teagmháil leat chun tuilleadh mionsonraí a phlé. Ní mór gach comhaontú tacaíochta agus comhpháirtíochta a bheith ag teacht leis na Treoirlínte Urraíochta ó Chomhairle Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí.
Please note
: submitting an application is not an official agreement. Should your application be approved you will be contacted to discuss further details. All support and partnership agreements must comply with Fermanagh & Omagh District Council’s Sponsorship Guidelines.

Question Title

* 12. Síniú ar líne / Online signature 

0 of 12 answered
 

T