Official Launch of 2018 PAPI Report || Công bố Báo cáo PAPI 2018

You are cordially invited to the Official Launch of The Viet Nam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) 2018.

Trân trọng kính mời Quý vị tới dự Hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số Quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2018!

Địa điểm | Venue: The Grand Ballroom, 1st Floor/Tầng 1, Melia Hotel Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Thời gian | Time: From 08:00AM-11:30AM, Tuesday 2 April 2019 || Từ 8:00-11:30 sáng Thứ 3 ngày 2 tháng 4 năm 2019

Please see the 2018 PAPI Report Launch agenda at http://congbo2018.papi.org.vn/eng/ | Xin mời theo dõi chương trình cập nhật tại http://congbo2018.papi.org.vn/

For more information about PAPI, please visit www.papi.org.vn

Để biết thêm về PAPI, vui lòng truy cập trang web www.papi.org.vn.
 
Please register below | Xin mời đăng ký tham dự

Question Title

* 1. Your Full Name, Please! || Vui lòng cho biết Họ và Tên

Question Title

* 2. Your Organisation, Please! || Vui lòng cho biết Quý vị đến từ cơ quan/tổ chức nào!

Question Title

* 3. Your Job Title, Please || Vui lòng cho biết chức vụ của Quý vị!

Question Title

* 4. Your Email, Please! || Vui lòng cho biết email của Quý vị! (We will confirm your valid registration via your email on 31 March 2019. || Chúng tôi sẽ xác nhận đăng ký của Quý vị là hợp lệ qua email vào sáng ngày 31 tháng 3 năm 2019!)

Question Title

* 5. How Did You Know about PAPI? || Quý vị biết đến Chỉ số PAPI qua kênh thông tin nào?

Question Title

* 6. Do you wish to receive 2018 PAPI e-books? || Vui lòng cho biết Quý vị có muốn nhận Báo cáo PAPI 2018 qua email?

Thank you very much for your interest! || Trân trọng cám ơn sự quan tâm của Quý vị!

We look forward to welcoming you at the Official Launch of the 2018 PAPI Report! || Rất mong được tiếp đón Quý vị tại Hội nghị Công bố Báo cáo PAPI 2018!
0 of 6 answered
 

T