1. Informacije o studiji

Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina- IQPharm (Erasmus + Project No 618089-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP) je nacionalni projekat koji je fokusiran na podizanje kvalitete i modernizaciju studija farmacije na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini koji imaju studij farmacije. Projekat je fiansiran od strane Erasmus+ programa Evropske Unije. Koordinator i aplikant projekta je Univerzitet u Sarajevu ispred konzorcijuma kojeg čine četiri javna univerziteta u Bosni i Hercegovini i to Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli i Sveučilište u Mostaru, te Univerzitet u Novom Sadu, Sveučilište u Splitu, D'Annunzio University of Chieti–Pescara Italija i Trinity College Dublin the University of Dublin Irska, kao partneri iz programskih zemalja. Voditelj projekta je prof. dr Tamer Bego.

Cilj ovog projekta jeste podići kvalitet i modernizovati studije farmacije na javnim univerzitetima u BiH, uključujući jačanje praktičnog  obrazovanja u skladu sa EU standardima i propisima visokog obrazovanja.
Studija "IQPharm 2021 studija očekivanih kompetencija magistara farmacije u Bosni i Hercegovini", koju provodimo ovom anketom, ima za cilj ima utvrđivanje baznih kompetencija magistra farmacije u Bosni i Hercegovini i predstavlja jednu od ključnih projektnih aktivnosti IQPharm.
Studijom će biti obuhvaćeni magistri farmacije u Bosni i Hercegovini. Istraživanjem će biti prikupljeni stavovi magistra farmacije o relevantnosti pojedinih kompetencija za njihovo radno mjesto.

Istraživanje koristi International Pharmaceutical Federation’s (FIP) Global Competency framework 2020 v2 i omogućit će upoređivanje rezultata za Bosnu i Hrcegovinu sa istim studijama provedenim u drugim zemljama. Istraživački tim studije čine prof. dr Martin Henman, prof. dr Cathal Cadogan, prof. dr Adaleta Softić, prof. dr Ivica Brizić, prof. dr Biljana Božin, doc. dr Elma Omeragić i asst. Nina Okuka.

Question Title

* 1. Ovo istraživanje je dobrovoljno. Popunjavanjem pristajete na to da istraživački tim obrađuje i analizira vaše odgovore. Podaci koje dajete u ovoj anketi pohranit će se na siguran i povjerljiv način od strane istraživačkog tima, a koristit će se samo za potrebe projekta IQPharm. Svi podaci prikupljeni za ovu studiju pohranit će se sigurno i uništiti pet godina nakon završetka projekta. Potpuni detalji o načinu obrade vaših podataka objašnjeni su u informativnom letku.
Slažete li se s gore navedenim uvjetima?

T