Advent Health, Aspire Health Partners ak Orlando Health, ansanm ak Depatman Lasante nan Komte Lake, Orange, Osceola ak Seminole yo ta renmen konnen kòman eta lasante popilasyon an ye nan rejyon santral Florid la. Repons ou yo enpòtan anpil nan pwosesis sa a. N ap mande w pou w ranpli ankèt sa a ki pral ede nou idantifye bezwen kominote nou an pou n kapab travay ansanm pou n reponn ak bezwen sa yo. Ankèt la ta sipoze pran anviwon 5 a 10 minit pou fin fè, epi n ap mande w pou w fin ranpli l anvan 15 fevriye 2019 souple.

Repons ou yo enpòtan epi y ap ban nou enfòmasyon ki pral pèmèt nou idantifye bezwen ki pi ijan yo nan kominote nou an, afenke nou tout kapab travay ansanm pou n reponn ak bezwen sa yo. Souple note byen ke repons ou yo ap rete konplètman anonim. Si w gen kesyon apwopo ankèt sa a, oubyen si w bezwen èd pou w ranpli ankèt la, souple kontakte Jacqui oswa Kathy nan 1-866-480-8003.

Pou n ka remèsye w pou patisipasyon w lan, n ap antre non w nan yon tiraj osò epi l posib pou w jwenn youn nan dis Kat Kado Visa 50 dola n ap bay kòm prim si w genyen. Lè w fini ak ankèt la, w ap wè yon lòt paj ki pral afiche kote w kapab antre enfòmasyon kontak ou yo pou w ka gen chans pou w genyen youn nan prim sa yo ; pwosesis sa a ede nou kenbe repons ou te bay nan ankèt la yo anonim. Poutèt regleman lopital la, pa gen okenn anplwaye Advent Health ki elijib pou patisipe nan tiraj osò a pou kat kado Visa yo.

Mèsi pou patisipasyon w lan !

Question Title

* 1. Ki kòd postal ou ?

Question Title

* 2. Kòman w ta kalifye eta sante jeneral (pèsonèl) ou a ?

Question Title

* 3. Kòman w ta evalye eta lasante nan kominote w la ?

T