BAHAGIAN A : DEMOGRAFI RESPONDEN

Arahan : Sila tandakan (/) atau isi maklumat yang berkaitan pada ruangan yang disediakan

Question Title

* 1. Kategori Responden

Question Title

* 2. Jantina

Question Title

* 3. Taraf Perjawatan (Sekiranya staf UTM)

Question Title

* 4. Warganegara

T