Bản Thăm Dò Ý Kiến Phụ Huynh Việt Nam Dành Cho Kế Hoạch Kiểm Soát v&agra

Cám ơn sự tham gia vào cuộc khảo sát Kế Hoạch Kiểm Soát Trách Nhiệm Địa Phương  (LCAP) của Hoc Khu Trung Học Anaheim (AUHSD) 2019. Khảo sát này sẽ giúp cho AUHSD hiểu sự tiến bộ của họ đối với các mục tiêu toàn học khu cho sự thành đạt của học sinh và sự tham gia của phụ huynh.

Tất cả câu trả lời cho khảo sát này sẽ được giấu tên và giữ rất bí mật. Vui lòng thành thật và cởi mở hết mức có thể. Cuộc khảo sát này chỉ mất chừng năm phút đồng hồ để hoàn tất.  Nếu quý vị có hơn một học sinh theo học tại AUHSD,vui lòng làm khảo sát này cho riêng mỗi học sinh. Chúng tôi hoan hỷ để quý vi làm khảo sát nhiều lần cho mỗi học sinh của quý vị.

T