Почитувани,

За потребите на изработка на Локалниот еколошки акционен план за општина Карпош, а во насока на вклучување на мислењето на јавноста и мапирање на приоритетните еколошки проблеми, Ве молиме да одвоите дел од Вашето драгоцено време и да го пополните овој прашалник.

Однапред Ви благодариме!
Општина Карпош

* 1. Во која урбана/ месна заедница на Општина Карпош живеете?

* 2. Возраст:

* 3. Највисок степен на образование што сте го стекнале:

* 4. Според степенот на деградираност на животната средина, општина Карпош е?

* 5. Кој медиум е најдеградиран во општина Карпош ?

* 6. Како би го окарактеризирале квалитетот на воздухот во вашата општина?

* 7. Главни причини за загадувањето на воздухот во општина Карпош:
(Степенувајте со бројки од 1 до 6 според значајноста (1- најмногу значајно, 6- најмалку значајно),
-еден степен може да се искористи само еднаш

* 8. Еколошките проблеми во општината најмногу се одразуваат на:
(Степенувајте со бројки од 1 до 4 според значајноста. 1- најмногу значајно, 4- најмалку значајно)
-еден степен може да се искористи само еднаш

* 9. Што најмногу ви пречи на еколошки план во вашата населба?

* 10. Кој од наведените проблеми го сметате како најистакнат во вашата општина?
(Ве молиме обележете три од наведените одговори)

* 11. Кои последици по здравјето во последните 5 години сте ги имале Вие или Ваш член на семејството?

* 12. Каков извор на енергија користите за греење?

* 13. Дали сметате дека индустриските објекти во Општина Карпош и нејзината околина се општествено одговорни претпријатија (превземаат мерки во одредени области со цел подобрување на состојбите)?

* 14. Дали на инспекциските служби кои вршат надзор над прописи од областа на животна средина треба да им се дадат поголеми овластувања и можност на изрекување на високи парични казни (глоби)?

* 15. Дали сметате дека треба да се изврши промена на некои од Деталните Урбанистички Планови (ДУП) на општина Карпош и во нив да биде предвидена поголема зелена површина?

* 16. Дали сметате дека треба да им се наложи на постоечките и нови Инвеститори на стабени/ услужни / трговски / спортски објекти да обезбедат број на паркинг места соодветен на капацитетот и истите да не ги пренаменуваат?

* 17. Дали сметате дека е потребно воведување на чуварска служба или Еко патрола во општина Карпош?

* 18. Дали сметате дека Инвеститорите ја  почитуваат одредбата за компензација на пренаменета зелена површина со поставување дрвореди и зеленило во жардињери, на кровни тераси и фасади?

* 19. Која од наведените ја сметате за најголема природна/еколошка вредност во вашата општина?

* 20. ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ПРОБЛЕМИ
Од следната листа на можни проблеми Ве молиме издвојте 15 приоритетни за решaвање според Вас

T