Otorite nan vil Boston ap planifye pou rekonstwi Cummins Highway soti River Street pou rive Harvard Street nan. Nan moman sa, nou ap ap eksperimante yon nouvo konfigirasyon pou sikilasyon nou itilize separatè ki diminye rout la ak yon sèl vwa nan chak direksyon pou ka diminye vitès.


Nou bezwen tande vwa ou! Eksperyans ou pandan eksperimantasyon sa ap ede nou anpil.
A. PALE NOU DE OU MENM

Question Title

* 1. Tanpri ki zip code ou:

Question Title

* 2. Tanpri ki adrès elektronik ou (email):

Question Title

* 3. Kòman ou ta dekri fason ou itilize Cummins Highway? (Tcheke tout sa ki aplikab)

Question Title

* 4. Kòman ou ka dekri pa ki manyè ou vwayaje sou Cummins Highway? (Tcheke tout sa ki aplikab)

T