Известување за приватност на податоци

Британскиот совет ќе собира и чува лични информации на сите учесници во програмата.

Британскиот совет ќе ги користи овие лични податоци:
  • за управување со односите помеѓу учесниците и Британскиот совет
  • за комуникација со учесниците за да одговорат на нивните прашања.
Видео материјалот испратен од учесниците ќе се користи само за квалитативна анализа и нема да биде дистрибуиран или користен за какви било други цели.

Британскиот совет е во согласност со Законот за заштита на податоците во Велика Британија од 2018 година и законите во други земји кои ги исполнуваат меѓународно прифатените стандарди. Учесниците на програмата можат да ги остварат своите права над нивните лични податоци што ги чува Британскиот совет, да побараат од нас да ги исправиме сите неточни податоци во тие информации или да ја повлечеме нивната согласност за обработка на нивните лични податоци, повикувајќи се на делот за приватност на нашата веб-страница, или со контакт до вашата локална канцеларија на Британскиот совет.

Ако стезагрижени за тоа како сме ги искористиле вашите лични информации, имате право да се жалите на регулаторното тело задолжено за заштита на податоци и за приватност. Вашите информации ќе ги чуваме за период од 7 години од времето на собирање.

Question Title

* 1. Име и презиме:

Question Title

* 2. E-mail

Question Title

* 3. Пол:

Question Title

* 4. Возраст:

Question Title

* 5. Статус:

Question Title

* 6. Место на живеење:

Question Title

* 7. Дали сте член на некоја оранизација/мрежа/движење?

Question Title

* 8. Дали сте претставник или работите со припадници на малцинства или со некои од маргинализираните групи (млади од рурални области, млади кои не работат и не се дел од некоја програма за обука или едукација, ЛГБТИ, етнички или религиозни заедници, млади со попреченост и други)?

Question Title

* 9. Ниво на познавање на англиски јазик: 

Question Title

* 10. Дали сакате да одговорите на прашања

T