Non-Emergency Medical Transportation Study for Butte County
Community Survey

Estudio de Transporte Médico No Urgente para el Condado de Butte: Encuesta comunitaria

Kev Tshawb Fawb Kev Thauj Mus Los Kho Mob Uas Tsis Yog Xwm Txheej Ceev rau Butte Khauj Tim: Kev Ntsuam Xyuas Nug Zej Zog

Question Title

Would you prefer to take the survey in English, Spanish or Hmong?

¿Le gustaría realizar la encuesta en inglés o en español or Hmong?

Koj puas xav ua daim ntawv ntsuam xyuas no ua lus Askiv, Spanish lossis lus Hmoob?

T