CHẤT LƯỢNG MÔ TẢ TRONG GIÁM SÁT MỚI

Question Title

* 1. Bạn đại diện cho nhóm nào? (Vui lòng chỉ chọn một)

Question Title

* 2. Cuộc khảo sát này sẽ có sẵn cho đến 8 giờ sáng thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020.

HƯỚNG DẪN: Vui lòng đọc từng trong số 33 phẩm chất sau đây và đánh dấu 10 đặc điểm bạn tin là quan trọng nhất đối với tổ chức của bạn trong việc lựa chọn ứng cử viên. Bạn không cần phải ưu tiên lựa chọn của bạn; chỉ cần đặt một dấu kiểm bên cạnh các đặc điểm mà bạn cảm thấy quan trọng nhất.

VUI LÒNG CHỌN CHỈ 10

T