За Анкетата

Тази анкета се провежда с цел проучване ангажираността и желанието за такава на гражданите на община Видин, в планирането и изпълнението на местните политики за енергия, околна среда и въздух.
 
Настоящото проучване се провежда с цел повишаване на гражданското участие при формулиране и прилагане на политиките за енергийна ефективност, околната среда и климата в община Видин по проект BG05SFOP001-2.009-0173-C01 “Гражданите – активни участници за подобрение на качеството на въздуха (КАВ), енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за отопление в преодоляване на енергийната бедност в община Видин“, финансиран по ОП „Добро управление“2014-2020.
 
Проучването е напълно анонимно и съобразено с изискванията на GDPR. С попълване на настоящата анкета вие се съгласявате данните да бъдат обработвани от община Видин за целите на проекта. Благодарим Ви за съдействието!
0 of 33 answered
 

T