Diam ntawv ntsuam xyuas kev siv nyiaj rau lub zej zog

Budget Priorities Community Survey
Anchorage School District (ASD) tab tom nrhiav kev tawm tswv yim hauv zej zog rau kev daws teeb meem rau kwv yees li $ 68 lab nyiaj txiag tsis txaus rau FY24. ASD cov nyiaj siv ntau yog los ntawm Lub Xeev Alaska los ntawm cov qauv (formula) hu ua Base Student Allocation (BSA). Txij li xyoo 2017, qhov BSA formula tsis hloov pauv ntau, thaum cov nqi tau nce. ASD nrhiav tau ib qhov nyiaj los pab rau lub sijhawm no. Thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus, cov nyiaj no yuav raug siv tag.  Ces ASD tsis muaj nyiaj txaus rau xyoo kawm ntawv tom ntej. Cov nyiaj tsis txaus no siab tshaj ib lab daus las.

Hauv qab no yog daim ntawv ntsuam xyuas nyiaj txiag hauv zej zog. ASD xav tau koj cov kev xav los txiav txim qhov kev xaiv nyiaj txiag zoo rau pawg neeg nyob hauv School Board los txiav txim siab. Thov siv sijhawm los ua daim ntawv ntsuam xyuas no.
ASD qhov tseem ceeb ntawm pob nyiaj siv los txo qhov tsis txaus yog dabtsi? 

Thov khij cov tswv yim txo cov nyiaj txiag uas koj yuav nyiam lossis tsis nyiam.

Xaiv cov no raws li 3 = nyiam heev; 2 = nyiam me ntsis ; thiab 1 = tsis nyiam kiag.

Question Title

* 1. Nce cov menyuam kawm ntawv hauv ib chav kawm

Question Title

* 2. Kev yuav txo kom qis hauv cov Student Support (Library, Counseling, Health, thiab lwm yam)

Question Title

* 3. Kev yuav txo kom qis hauv cov Elective courses (Career Technical Education, Music, ine Arts, Language, thaib lwm yam)

Question Title

* 4. Kev txo qis hauv kev pab rau cov tsev kawm ntawv thiab lub District kev ua haujlwm xws li cov ntaub ntawv kawm (curriculum), kis las (athletics), kev qhuab qhia (discipline), kev txhim kho kev ua haujlwm thiab tag nrho lwm yam kev txhawb nqa uas koom nrog hauv kev tswj hwm

Question Title

* 5. Kev txo kom qis rau cov tsev kawm thiab cov kev pabcuam los ntawm kev sib koom ua ke huav tsev kawm kom ua tau zoo dua rau kev siv peb cov chaw

Question Title

* 6. Sau lwm cov lus peev siv nyiaj txiag lossis cov lus pom koj xav qhia rau ASD hauv no.

Question Title

* 7. Xaiv qhov piav qhia koj zoo tshaj plawg. (khij txhua qhov uas piav qhia koj)

Ua tsaug rau koj siv sijhawm los ua kom tiav daim ntawv ntsuam xyuas no. Cov txiaj ntsig yuav muab tso rau hauv online ntawm https: https://www.asdk12.org/FY24//www.asdk12.org/FY24. Kev vam meej ntawm peb cov menyuam yuav ua rau muaj kev vam meej hauv peb lub zej zog yav tom ntej.

T