• English
 • Español (México)
 • Tagalog
 • Tiếng Việt
 • العربية (اليمن)
 • فارسی
 • हिन्दी
 • አማርኛ
 • ខ្មែរ
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體)
 • 한국어

FAQ sa Survey: Iyong Plano, Iyong Boses.

Sino ang Ahensya sa Pagtanda ng Lugar ng Alameda County (Area Agency on Aging o AAA)? Ang AAA ay nagkoordina ng mga serbisyong nagsusulong sa kalusugan at kapakanan ng mga matatanda sa Alameda County. Kasama sa mga serbisyo ang Pang-araw na Pangangalaga sa Pang-adulto, Mga programang Suporta sa Tagapangalaga ng Pamilya, mga programa sa Pagkain at Nutrisyon, Tulong sa Legal, Impormasyon at Tulong sa Matatanda, Mga Serbisyo ng Ombudsman ng Pangmatagalang Pangangalaga, Mga Serbisyo para sa Sentro ng Matanda, at Pagbisita. Kahit na hindi mo pa narinig ang tungkol sa AAA, malamang na naramdaman mo ang epekto nito sa iyong komunidad sa pamamagitan ng mga programa tulad ng Meals on Wheels, mga klase sa Pag-iwas sa Pagkahulog, mga serbisyo para sa mga taong may Alzheimer's at kanilang mga tagapag-alaga, o ang impormasyon at tulong na ibinigay sa pamamagitan ng aming Koneksyon ng Mapagkukunan sa Pagtanda at Kapansanan (Aging and Disability Resource Connection).
 
Bakit ko dapat kunin ang survey na ito? Tuwing apat na taon ang AAA ay naghahanda ng isang Lugar ng Plano ng Buong COunty (Countywide Area Plan o CWAP) para sa mga Matatanda, na nagsisilbing estratehiya ng County upang magkaloob ng mga serbisyo para sa mga matatanda at lumikha ng isang komunidad na mas angkop sa edad. Ito ang iyong plano, at kailangan ang iyong boses. Ito ang mga serbisyong nilalayon upang tulungan ang mga mas matatanda sa kanilang mga tahanan at komunidad hangga't maaari. Ang survey ay isang paraan para sabihin sa amin kung ano ang kailangan mo at kung ano ang kahulugan para sa iyo ng isang komunidad na angkop sa edad.
 
Ang ilan sa mga tanong na ito ay lubhang personal. Paano ang tungkol sa pagka-pribado? Ang survey na ito ay hindi ka kikilalanin at hindi gagamitin upang makilala ka sa anumang paraan. Bagama't ang anumang impormasyong ibibigay mo ay makakatulong sa amin na maglingkod sa publiko nang mas epektibo, ang tanging "kinakailangan" na mga tanong ay ang unang dalawa: Pagberipika na ikaw ay residente ng County na may edad na 55 +, at ang iyong zip code. Opsyonal ang lahat ng iba pang tanong.
 
Gaano ito katagal? Ang tinatayang oras ay humigit-kumulang 15 minuto. Kung kailangan mong huminto bago ka matapos, ayos lang. Maaari kang bumalik sa kung saan ka tumigil.
 
May mga tanong?< /strong> Makipag-ugnayan sa amin: (510) 268-CWAP (2927); cwap@acgov.org.
 

T