Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Español
  • Kiswahili
  • Português
  • Tiếng Việt
  • العربية
  • ລາວ
  • ខ្មែរ

Thông Tin Nhân Khẩu Học

Xin hãy trả lời những câu hỏi dưới đây liên quan đến xếp lớp hiện tại của con quý vị. 

Nếu quý vị có con theo học tại hơn MỘT trường, xin hãy điền vào một biểu mẫu riêng cho TỪNG em.

Question Title

* 2. Hiện tại quý vị có bao nhiêu trẻ đang theo học tại trường học này? Nếu quý vị có con được sắp xếp theo
học tại hơn một ngôi trường, vui lòng điền thông tin vào khảo sát này cho TỪNG trường.

Question Title

* 3. Đánh dấu vào tất cả các cấp lớp mà (các) con quý vị theo học tại trường học hiện tại các em được xếp lớp?

0 của 11 đã được trả lời
 

T