Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Español
  • Kiswahili
  • Português
  • Tiếng Việt
  • العربية
  • ລາວ
  • ខ្មែរ

ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ

ກະລຸນາຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບການບັນຈຸລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຈຸບັນ.

ຖ້າລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງແຫ່ງ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບສຳຫຼວດຕ່າງຫາກສຳລັບໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງ.

Question Title

* 2. tປະຈຸບັນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນນີ້ຈັກຄົນ? ຖ້າມີການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍ
ກວ່າໜຶ່ງແຫ່ງ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບສຳຫຼວດນີ້ສຳລັບໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງ.

Question Title

* 3. tຈົ່ງເລືອກເອົາທຸກຊັ້ນຮຽນທີ່ລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຈຸບັນ?

0 of 11 answered
 

T