Pagsusuri ng Pamilya  sa Dulot ng  Pagbabagong Kalagayan Pa

Ang layunin ng pagsusuring ito ay upang maitala ang mga puna mula sa mga pamilya  kung gaano kahusay ang dulot ng pagbabagong kalagayan pagsapit ng pasukan  sa ASD kindergarten ng kanilang mga anak.

Ang inyong mga puna ay makakatulong  sa ASD na  makipag-ugnayan sa pamayanan upang mapahusay ang mga proseso  at mga pagdiriwang sa pagbabago ng  kalagayan pagsapit ng pasukan para sa mga bata at mga pamilya!

Mangyari lamang na tawagan ang ASD Direktor ng Preschool  na si Chelsea Mauro sa numero  742-4140 kung kayo ay may mga katanungan. Maraming salamat sa paglaan ng inyong oras na sagutan ang mga tanong sa pagsusuring ito!

Question Title

* 2. Paano mo mailalarawan ang iyong unang karanasan sa paaralan?

Question Title

* 3. Saang Preschool Program pumasok ang inyong anak sa loob ng panuruang taon 2018-2019? (nakaraang taon)

Question Title

* 4. Piliin ang mga pagdiriwang na pinuntahan ng inyong pamilya kasama ang inyong anak na may edad na preschool sa pamayanan ng Anchorage sa loob ng panuruang taon2018-2019:

Question Title

* 5. Pakipiliin lamang ang mga pagdiriwang na inyong dinaluhan kasama ang inyong anak sa simula ng panuruang taon 2019-2020:

Question Title

* 8. Paano maaaring mapabuti ang karanasan sa pagbabagong kalagayan pagsapit ng kindergarten para sa inyo at sa inyong anak /mga anak?

Question Title

* 9. Gamin ang blangkong espasyo sa ibaba para magbigay ng mga puna sa inyong karanasan sa pagbabagong kalagayan pagsapit ng kindergarten.

0 of 9 answered
 

T