2024 LAPD Chief of Police Community Survey - Tagalog

Sinimulan na ng Lunsod ng Los Angeles ang pag-recruit sa susunod na Hepe ng Departamento ng Pulisya ng Los Angeles. Sa ilalim ng Saligang-batas ng Lunsod, ang pag-recruit para sa Hepe ng Pulisya ay isinasagawa ng General Manager ng Departamento ng Mga Tauhan ng Lunsod at ng Lupon ng Mga Komisyoner ng Pulisya. Isusumite ng Lupon ng Mga Komisyoner ng Pulisya ang mga pangalan ng tatlong kandidato nang naka-rank sa numerical order sa Alkalde, na siyang magtatalaga ng isa bilang Hepe ng Pulisya, na kukumpirmahin ng Konseho ng Lunsod. Mahalaga ang papel ng mga miyembro ng ating komunidad sa pagtulong na i-recruit ang susunod na Hepe ng Pulisya. Sa pamamagitan ng mga session para sa input ng komunidad at ng online na survey na ito, gagamitin ang input ng komunidad sa pagtatasa sa kaalaman, mga kakayahan, abilidad, at personal na katangian ng aplikante. Gagamitin din ang impormasyong ito sa paggawa ng mga tanong sa interview. Ibubuod at isasapubliko ang mga resulta ng survey.

Maglaan ng ilang sandali para kumpletuhin ang survey na ito. Boluntaryo ang mga sagot mo sa lahat ng tanong. Isumite ang survey mo bago lumipas ang Biyernes, Hunyo 14, 2024.
1.Isaad kung gaano kahalaga na mayroon ng mga sumusunod na KATANGIAN AT KALIDAD ang susunod na Hepe ng Pulisya:(Required.)
Napakahalaga
Medyo mahalaga
Neutral
Hindi Mahalaga
N/A
Iginagalang na lider na may subok nang track record at karanasan sa pagpapatupad ng batas.
Matatag na lider na may kakayahang magsulong at magpanatili ng kredibilidad sa Departamento at sa komunidad.
May integridad at kilala sa pagiging mapagkakatiwalaan, patas, matapat, at transparent.
Lubos na nauunawaan at iginagalang ang mga diverse na komunidad sa Los Angeles.
Mahusay sa komunikasyon at pinapanatiling bukas at matapat ang diyalogo sa Departamento at sa komunidad.
Nauunawaan ang pinakamahuhusay na kagawiang kinikilala sa buong bansa para sa paggawa ng polisiya, at nagpapatupad ng polisiya ayon sa saligang-batas at ng polisiya sa komunidad.
Visionary at may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa at pamunuan ang mga empleyado ng Departamento.
Iginagalang ang at bukas sa pagsubaybay ng mga sibilyan, pati sa papel ng Komisyon ng Pulisya sa pagtatakda ng mga patakaran at pagsubaybay sa mga operasyon ng Departamento.
Patas ang pakikitungo sa mga empleyado at pinapanagot ang mga dapat managot.
2.Isaad kung gaano kahalaga na mayroon ng mga sumusunod na KARANASAN ang susunod na Hepe ng Pulisya:(Required.)
Napakahalaga
Medyo mahalaga
Neutral
Hindi Mahalaga
N/A
Pang-ehekutibo at pang-supervisor na karanasan sa isang malaking organisasyon para sa pagpapatupad ng batas.
Karanasan sa pagbuo ng mga makabuluhang solusyon para maiwasan at mabawasan ang krimen.
Karanasan sa pagpapatupad ng mga inisyatiba para mapahusay ang pag-recruit at pagpapanatili ng mga pulis.
Karanasan sa pakikipag-ugnayan sa komunidad sa mga diverse na komunidad.
Karanasan sa pagpapatupad ng mga makabagong kasanayan at teknolohiya.
Karanasan sa pangangasiwa ng krisis at ugnayan sa publiko.
Karanasan sa paglilingkod sa lahat ng rank sa isang departamento ng pulisya.
Mga kakayahan sa pamumuno, kasama ang karanasan sa pagbabadyet at paggawa ng mga madiskarteng plano.
Antas ng edukasyon.
Karanasan sa pagtugon sa mga alahananin ng mga miyembro ng komunidad, opisyal ng lunsod, media outlet, unyon ng pulisya, empleyado, at iba pang stakeholder.
3.Isaad kung gaano kahalaga na itakda ng susunod na Hepe ng Pulisya para sa Departamento ang mga sumusunod na PRIYORIDAD:(Required.)
Napakahalaga
Medyo mahalaga
Neutral
Hindi Mahalaga
N/A
Pagpapahusay sa pag-recruit at pagpapanatili ng mga officer.
Pag-iwas at pagbabawas sa krimen.
Programa sa pagpapatupad kaugnay ng trapiko at kaligtasan ng pedestrian.
Pagsasapriyoridad ng polisiya sa komunidad at pakikipag-ugnayan sa komunidad.
Pagsuporta at pagpapalawak sa mga walang armas at alternatibong modelo ng pagtugon, partikular sa mga tawag para sa serbisyong nauugnay sa kalusugan ng pag-iisip o sa mga indibidwal na walang matirhan.
Pagpapabilis sa pagtugon sa mga emergency na tawag para sa serbisyo.
Pagsasapriyoridad sa pagsasanay sa opisina, gaya ng mga diskarte sa de-escalation at use-of-force, pagbabawas ng implicit bias sa polisiya, at pagtugon sa mga taong nasa krisis.
Pagdaragdag ng higit pang programa at pakikipag-ugnayan sa kabataan.
Transparency sa pangongolekta ng data at pagsasapubliko ng data.
Pag-iwas sa over-policing sa people of color, racial profiling, at racial bias sa mga stop at paghahanap.
Dedikasyon sa de-escalation ng pagsasanay sa puwersa at pananagutan ng mga officer.
4.Paano mas mahusay na mapaglilingkuran ng Departamento ang iyong komunidad? [Pakisaad ang iyong opinyon]
5.Isa ka bang residente ng Lunsod ng Los Angeles?
6.Kung OO ang isinagot mo sa nakaraang tanong, isulat ang ZIP Code ng tirahan mo sa ibaba.
7.Kung naaangkop, ilang taon ka nang nakatira sa Lunsod ng Los Angeles:
8.Nagtatrabaho ka ba sa mga limitasyon ng lunsod ng Los Angeles?
9.Kung OO ang isinagot mo sa nakaraang tanong, isulat ang ZIP Code ng lokasyon ng pangunahin mong trabaho sa ibaba.
10.Nagtatrabaho ka ba o ang isang kapamilya para sa Departamento ng Pulisya ng Los Angeles? (Opsyonal)
11.Alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong edad? (Opsyonal)
12.Aling lahi o etnisidad ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyo? (Opsyonal)
13.Aling gender, sa palagay mo, ang kinabibilangan mo? (Opsyonal)
14.Ano ang iyong sekswal na oryentasyon? (Opsyonal)
SALAMAT
Napakahalaga ng iyong feedback sa amin.