Khảo sát năm 2022!

Tại Central Massachusetts, chúng tôi đang dự kiến một Kế hoạch khu vực toàn diện.
Kế hoạch này sẽ là kim chỉ nam cho các ưu tiên tài trợ và quy hoạch tương lai cho khu vực Central Massachusetts. Chúng tôi muốn biết ý kiến phản hồi của bạn về những vấn đề quan trọng đối với BẠN.

Question Title

Image
Viễn cảnh đặt ra là: chúng ta đang hình dung về một năm 2050 lý tưởng. Khảo sát này không bao gồm những giới hạn về ngân sách, những trì hoãn của dự án hoặc những thỏa hiệp. Hãy xếp hạng bằng cách cân nhắc các ưu tiên nào phù hợp với giá trị của bạn nhất.
cmrpcregionalservices.org/imagine2050

Question Title

* Email Address

Question Title

* Tôi muốn tham gia danh sách gửi thư và theo dõi kế hoạch của chúng ta trở thành hiện thực:

Xếp hạng từ 1-10 các mục sau đây
(1 = ưu tiên tài trợ quan trọng nhất)

Question Title

* #1 NỀN KINH TẾ
Vào trước năm 2050, tôi hình dung Central Massachusetts với...
(Phát triển kinh tế địa phương và phát triển lực lượng lao động)

Question Title

* Ý kiến khác:

Xếp hạng từ 1-10 các mục sau đây
(1 = ưu tiên tài trợ quan trọng nhất)

Question Title

* #2 MÔI TRƯỜNG
Vào trước năm 2050, tôi hình dung Central Massachusetts với...
(Những điểm giao nhau tại địa phương của mọi loài sinh vật sống, khí hậu và nguồn tài nguyên)

Question Title

* Ý kiến khác:

Xếp hạng từ 1-10 các mục sau đây
(1 = ưu tiên tài trợ quan trọng nhất)

Question Title

* #3 CÔNG BẰNG
Vào trước năm 2050, tôi hình dung Central Massachusetts với...
(Đối xử công bằng và không thiên vị một cách nhất quán và có hệ thống)

Question Title

* Ý kiến khác:

Question Title

* Chủng tộc hoặc sắc tộc của bạn là gì?
(Khoanh tròn tất cả các câu phù hợp)

Question Title

* Bạn hiện bao nhiêu tuổi?

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T