Судалгаанд оролцож санаа бодлоо хуваалцаж буй Танд талархал илэрхийлье.  Таны өгсөн мэдээллийг зөвхөн судалгааны зориулалтаар ашиглах ба мэдээллийн нууцлалыг хангах болно. Судалгаанд сүүлийн 12 сарын нөхцөл байдлыг хамааруулан асуулгад хариулна уу.

T