Ipagbigay–alam sa amin ang tungkol sa mga pangangailangan mo sa mga serbisyo at pagpapahusay sa iyong pook!
 

Gumagawa ng bagong plano ang San Mateo County para sa mga mapagkukunan nito para sa pederal na pabahay at pagpapaunlad sa komunidad. Kailangan namin ang input mo para makatulong na matukoy ang mga pinaka-agarang pangangailangan sa pabahay at komunidad na bibigyan ng priyoridad sa pagpopondong pederal. Makatutulong ka sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na survey.

T