Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ιδρύθηκε το 1994 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
  • Επιχειρεί να αναπτύξει παρεμβάσεις θεσμικού τύπου, με στόχο την ισότιμη προώθηση των φύλων, καθώς και την καταπολέμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ιδιωτική και δημόσια ζωή.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΕΘΙ διεξάγει διαδικτυακή έρευνα που απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες 18 ετών και άνω. Η έρευνα διενεργείται μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου με σκοπό να αποτυπώσει το προφίλ των άνεργων γυναικών και να διερευνήσει τις ανάγκες τους αναφορικά με την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην έρευνα τυγχάνουν επεξεργασίας από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προορίζονται για τον σκοπό διεξαγωγής έρευνας που απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες 18 ετών και άνω. Η έρευνα διενεργείται, μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου, με σκοπό να αποτυπώσει το προφίλ των άνεργων γυναικών και να διερευνήσει τις ανάγκες τους αναφορικά με την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, όπου η καταγραφή των απαντήσεων είναι ανώνυμη και δεν μπορεί να υποδείξει την πηγή προέλευσης. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο από τους/τις ερευνητές/τριες και θα διαφυλαχθούν από οποιαδήποτε εξωτερική πρόσβαση. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τον ανωτέρω σκοπό και η συμμετοχή στην έρευνα δεν συνεπάγονται δικαίωμα αποζημίωσης ή οικονομικά οφέλη οποιασδήποτε μορφής. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διενεργείται, εφόσον την παράσχετε, με τη ρητή συγκατάθεσή σας κατ' άρθρο 6 § 1 περίπτωση α΄ και άρθρο 9 § 2 περίπτωση α΄ του Κανονισμού (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), την οποία δικαιούστε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε και αζημίως. Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΚΕΘΙ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kethi@kethi.gr. Παράλληλα, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένετε ή εργάζεστε ή στην εποπτική αρχή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

Ο απαιτούμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υπολογίζεται σε 10-15 λεπτά.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

Question Title

* 1. Έχω διαβάσει τα παραπάνω και συμφωνώ να προχωρήσω στο ερωτηματολόγιο.
Προσοχή: εάν απαντήσετε ΟΧΙ, δεν θα σας επιτραπεί ΠΟΤΕ να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.

 

T