Cov Yam Ntxwv Tus Thawj Theej Khu Loj (Superintendent) Ts

* 1. Yuav tsum tau kos (thov xaiv ib nqe lus uas qhia txog uas yam zoo tshaj rau ntawm koj kev pom zoo)

* 2. Daim ntawv ntsuam xyuas no yuav muaj nyob kom txog thaum
8:00 sawv ntxov hnub Thursday, Lub Ib Hlis Ntuj Tim 25, 2018.


Lus Cob Qhia: Thov nyeem 30 nqe lus hauv qab no thiab suam 10 tus yam ntxwv (10 nqe xwb) uas koj ntseeg tau hais tias tseem ceeb uas tus Thawj Theej Khu Loj (Superintendent) tshiab tom ntej no yuam tsum tau muaj. Koj tsis tas yuav suam raw li ib txog kaum; cia li suam tus yam ntxwv ua koj ntseeg hais tias uas yuav tseem ceeb rau tus Thawj Theej Khu Loj coj (Superintendent) tshiab rau hauv peb lub koog tsev kawm ntawv.

Koj yuav tsum xaiv 10.

The characteristics listed in this survey were developed by Osseo Area Schools. Some of the text reflects specific language found in the Osseo Area Schools strategic plan.

T