Quý phụ huynh, chúng tôi nghe biết về lo lắng của quý vị về sự thăm dò ý kiến về giờ bắt đầu học, và để đáp ứng, chúng tôi đã sửa đổi bản thăm dò này để có thêm nhiều lựa chọn và quý vị có thể cho biết ý kiến. Chúng tôi cũng bao gồm những câu hỏi để cho phép chúng tôi biết thêm về các nhu cầu của những người tham dự bản thăm dò. Vui lòng dành vài phút để chia sẻ cảm tưởng của quý vị.

Chúng tôi đang thực hiện sự thăm dò này vì trong hơn 280 trường, HISD điều khiển 67 giờ bắt đầu học khác nhau – là số giờ cao nhất trong tiểu bang. Điều này đưa ra những khó khăn về sự an toàn, bền bỉ và hiệu năng của việc chuyên chở học sinh. Các khó khăn đó gồm: các tuyến đường không kết quả, phí tổn bảo trì và sửa chữa gia tăng, và giảm bớt những chuyến đi chơi xa cũng như thể thao (một sự gia tăng phí tổn cho các trường).

Khu học chánh đang nghĩ đến giờ tiêu chuẩn để bắt đầu học cho mọi lớp trong niên khoá 2018-19. Các ích lợi của giờ tiêu chuẩn để bắt đầu học gồm: gia tăng số học sinh đi xe buýt, các tuyến đường hữu hiệu khi xe đến và đi đúng giờ, và sự bền bỉ của xe buýt được kéo dài.

Một vài lựa chọn đang được cân nhắc để tiêu chuẩn hóa các giờ. Vui lòng chọn sự ưu tiên của quý vị trong các thời khóa biểu sau đây và cho biết (các) lớp của con em quý vị. (Các trường K-8 nằm trong thời khóa biểu của trường tiểu học, và trường 6-12 nằm trong thời khóa biểu của trường trung học các cấp). Vui lòng cho biết một số thông tin để giúp chúng tôi hiểu thêm về nhu cầu chuyên chở của quý vị.

Question Title

* 1. Hãy chọn sự ưu tiên của quý vị:

Question Title

* 2. (các) học sinh của tôi theo học trường (đánh dấu những câu có áp dụng):

Question Title

* 3. Hiện thời quý vị có dùng phương tiện chuyên chở của HISD không?

Question Title

* 4. quý vị có dự tính dùng phương tiện chuyên chở của HISD trong niên khoá 2018-19 không?

Question Title

* 5. Chia sẻ nhận xét của quý vị (ít hơn 500 chữ)

T