Question Title

* 1. Céard iad na dúshláin is mó atá roimh chothú na léitheoireachta Gaeilge i láthair na huaire, i do thuairimse? / What are the main challenges, in your opinion, involved with promoting reading in Irish at the moment?

Question Title

* 2. Céard iad na beartais is mó a rachadh chun sochair do chur chun cinn na léitheoireachta Gaeilge, i do thuairimse, ach na hacmhainní a bheith ar fáil? / What are the main policies that you believe would benefit the development of reading in Irish, if the resources were available?

Question Title

* 3. Agus pacáiste eolais Léitheoirí na Gaeilge | leitheoiri.ie léite agat, céard é do mheas ar an tionscadal? An bhfeiceann tú aon lúb ar lár ann? An gcuirfeá rud ar bith leis? / Having read the information package Léitheoirí na Gaeilge | leitheoiri.ie, what is your opinion of the project? Do you see any gaps? Would you add anything to it?

Question Title

* 4. An bhfeiceann tú dúshlán ar bith a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus a leithéid de thionscadal á chur i gcrích? / Do you see any challenges that might arise while a project like this is underway?

Question Title

* 5. An bhfeiceann tú aon deis chomhoibrithe idir an eagraíocht ina bhfuil tusa ag obair agus Léitheoirí na Gaeilge | leitheoiri.ie? / Do you see any opportunity for collaboration between the organisation where you work and Léitheoirí na Gaeilge | leitheoiri.ie?

Question Title

* 6. An ritheann deis ar bith leat do Léitheoirí na Gaeilge | leitheoiri.ie a bheith ag comhoibriú le dream ar bith nár luadh sa phácáiste eolais? / Can you think of any opportunities for Léitheoirí na Gaeilge | leitheoiri.ie to collaborate with any group not mentioned in the information package?

Question Title

* 7. Ar tugadh faoi thionscadal mar seo cheana, go bhfios duit? Má tugadh, cén chaoi ar éirigh leis? / Has a project like this been previously undertaken, to your knowledge? And if so, was it successful?

T