คำอธิบาย

การสำรวจนี้จัดทำโดย สสส. มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นไปสู่การพัฒนาโครงการรณรงค์ 

แบบสำรวจนี้จะใช้เวลาในการตอบประมาณ 5-7 นาที ในระหว่างการทำแบบสอบถาม หากคุณรู้สึกไม่สบายใจ คุณสามารถที่จะหยุดทำได้ทันที

หากท่านมีข้อสงสัยในการตอบแบบสำรวจ กรุณาติดต่อ สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม social_ad@thaihealth.or.th

Question Title

* 1. คุณเข้าใจข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นอย่างดีและยินยอมเข้าร่วมทำแบบสำรวจนี้ด้วยความสมัครใจ ใช่หรือไม่

T