เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ศูนย์วิจัยสถาบันพลเมืองเพื่อสังคม (องค์กรเอกชน) ต้องการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ต่อการการผ่อนคลายกิจกรรมห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อไป
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาเลือกตัวเลือกที่มีอยู่ หรือกรอกข้อมูลในช่องว่าง

Question Title

เพศ

Question Title

อายุ

Question Title

ระดับการศึกษา

Question Title

รายได้ ต่อเดือน

Question Title

อาชีพ

Question Title

ที่อยู่/ภูมิลำเนา

T