ADRAN 1 - TÂL A PHENSIYNAU

Diolch am gwblhau arolwg Cwestiwn Mawr 2024 NASUWT. Eleni rydym yn awyddus i gael eich barn ar faterion ar draws eich holl brofiad fel athro, yn enwedig o ystyried heriau'r 12 mis diwethaf.

Bydd ymatebion yr arolwg yn ddienw a caiff ei rannu ag ymchwilwyr trydydd parti a sefydliadau partner NASUWT at ddibenion ymchwil a dadansoddi yn unig. Defnyddir y dadansoddiad i'n helpu i lywio polisi, dylanwadu ar drafodaeth gyhoeddus a lobïo llywodraeth ar ran ein haelodau. Bydd hefyd yn helpu NASUWT i wella ein gwasanaethau i aelodau. Dim ond data cyfun a dienw fydd yn cael ei rannu a'i gyhoeddi, ac ni fydd yn bosibl adnabod ymatebwyr unigol.

Rydym yn cydnabod ac yn cynnal ein rhwymedigaethau o dan Deddf Diogelu Data'r DU 2018 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR), a'n cyfrifoldebau fel rheolydd data i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Am ragor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu data personol, gweler polisi preifatrwydd NASUWT yn http://www.nasuwt.org.uk/privacypolicy.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu newidiwch eich meddwl, cysylltwch â campaigns@mail.nasuwt.org.uk

Atebwch y cwestiynau canlynol, sy'n hanfodol i'ch cynorthwyo i ddadansoddi'r wybodaeth rydych wedi'i darparu.

Question Title

* 1. Ym mha wlad/awdurdodaeth/rhanbarth ydych chi'n gweithio?

Question Title

* 2. Rhowch hanner cyntaf y cod post lle rydych yn gweithio (hy BB18 neu G11)

Question Title

* 3. sector addysg yr ydych yn gweithio ynddo yn bennaf:

Question Title

* 4. Ydych chi'n gweithio mewn academi neu ysgol rydd? (LLOEGR YN UNIG)

Question Title

* 5. Os ydych wedi ateb ydw i’r cwestiwn blaenorol, a ydych chi’n gwybod enw eich academi neu noddwr yr ysgol rydd? (LLOEGR YN UNIG)

Question Title

* 6. Ydych chi'n gweithio mewn ysgol annibynnol?

Question Title

* 7. Beth yw natur eich contract?

Question Title

* 8. Ydych chi'n gweithio fel athro llanw/cyfnewid ar hyn o bryd?

Question Title

* 10. Swydd:

Question Title

* 11. Pa bwnc(pynciau) ydych chi'n eu haddysgu:

Question Title

* 12. Wyt ti:

Question Title

* 13. A fyddech chi'n disgrifio'ch hun fel Traws?

Question Title

* 15. A oes gennych anabledd neu nam?

Question Title

* 16. Tarddiad ethnig:

Question Title

* 17. A ydych yn diffinio eich hun fel:

T