Анкетата е анонимна и резултатите от нея ще бъдат използвани в обобщен вид за целите на разработване на СВОМР на МИГ Кирково - Златоград за периода до 2027 г. Предварително благодарим за отделеното време!
 

T