Ang Lupon ng mga Katiwala ng Sweetwater Union High School District (SUHSD) ay tumatanggap ng input galing sa mga mag-aaral, mga magulang, empleyado ng distrito at miyembro ng komunidad sa pagusad sa proseso ng pag-pili ng susunod na Superintendente. Ang Lupon ay nakatuon sa paghanap ng susunod na pinuno na mayroon katulad na kahalagahan at kultura sa distrito habang ginagamit ang kailangan na kagalingan para dalhin ang distrito sa susunod na antas. Ang inyong puna ay importante sa pagtulong sa mga miyembro ng Lupon sa buong proseso ng pagpili. Ang survey ay walang pangalan. Ibang mga komentong binigay ay maaaring sakop ng resulta ng Batas ng Pampublikong impormasyon, walang personal na impormasyon ay makukuha maliban kung boluntaryong binigay ang personal o impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa lugar ng komento. Bilang karagdagan, ang inyong sagot ay ipagsasama sa iba at kasama sa ulat ng buod para maprotektahan ang inyong pangalan.

 Isang importanteng tanda: Sa pag-gawa ng survey, maaaring kayong sumangayon sa bawat ugali at kakayahan sa importante sa inyo. Ang hamon ninyo ay tumulong sa pag-una ng mga pag-uugali na importante para sa susunod na Superintendente at mga iba pang mga importante.

 Ang mga sagot ay tatanggapin hanggang Pebrero 28, 2021.

Question Title

* 1. Anong demograpiko ng SUHSD kayo ay mas kilala:

Question Title

* 2. Mayron kayong anak na pumapasok sa SUHSD?

Question Title

* 3. Ano sa tingin niyo ang pinakamalakas na katangian ng Sweetwater Union High School District (SUHSD)? (Pumili ng 5.)

Question Title

* 4. Ano ang mga pangunahing mga bagay na kailangan pagbutihan ng Sweetwater Union High School District (SUHSD)? (Pumili ng 5.)

Question Title

* 5. Alin sa mga sumusunod na prayoridad ang kailangan pagtuunan ng pokus ng bagong Superindentente? (Pumili ng 5.)

Question Title

* 6. Nakalista sa ibaba ang mga karagdagang mga katangian, mga karanasan, at kakayahan na importante sa bagong Superintendente. Pumili ng limang mga katangian na sa tingin niyo ay pinaka-importante.

Question Title

* 7. Mayron bang ibang impormasyon na nais niyong ibahagi sa Lupon ng mga Katiwala?

T