Question Title

* 1. รหัสผู้รับทุน
- ผู้รับทุน AISA Scholarship รหัสผู้รับทุนขึ้นต้นด้วย  AS-XXXX
- ผู้รับทุน AISA - the Expansion Track รหัสผู้รับทุนขึ้นต้นด้วย  AE-XXXX

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนที่ www.set.or.th/aisascholarship

Question Title

* 2. ชื่อ

Question Title

* 3. นามสกุล

Question Title

* 4. โปรดระบุวิชาที่ท่านผ่านการอบรม (อบรมครบถ้วนและผ่านแบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม) อย่างน้อย 2 วิชา
(ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการแจ้งขอรับสิทธิ์ภายในธันวาคม 2565)

Question Title

* 5. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการฯ หลังจากนี้

ทางโครงการฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่านว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ หรือไม่

หากข้อมูลถูกต้อง ทางโครงการฯ จะดำเนินการ ดังนี้

- ผู้รับทุนที่แจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ 1-15 ท่านจะได้รับการตอบกลับภายในวันที่ 25 ของเดือนที่แจ้ง

- ผู้รับทุนที่แจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ 16-31 ท่านจะได้รับการตอบกลับภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

T