Page1 / 5
 
20% of survey complete.

Tuan/Puan yang dihormati,

Ini adalah soal selidik bagi mengukur tahap kepuasan pelanggan di Bahagian Sumber Manusia (BSM) UTM Johor Bahru. Maklumat yang diperolehi hasil dari kajian ini akan dijadikan panduan kepada pihak pengurusan Pejabat Pendaftar untuk tujuan penambahbaikan pada masa hadapan.

PERKHIDMATAN TERAS BSM
 
PENGURUSAN PERSONNEL UTAMA
 1. Pengurusan pengambilan, perlantikan dan proses kenaikan pangkat staf.
 2. Pengurusan permohonan jawatan baru (warga & bukan warganegara)
 3. Pengurusan pengesahan jawatan dan pemberian taraf pekerja berpencen.
 4. Proses permohonan kelulusan pengisytiharan harta.
 5. Proses permohonan penanggungan/ pemangkuan kerja.
 6. Proses pertukaran/ perpindahan staf (luaran/ dalaman).
 7. Pengurusan persaraan staf.
 8. Kemudahcapaian maklumat dan kebolehpercayaan Sistem UTM-HR.
 9. Pengurusan peperiksaan perkhidmatan staf.
 10. Pengurusan Penilaian Prestasi (e-LNPT/ e-LPPT).
 11. Pelantikan semula perkhidmatan kontrak staf.
 12. Pengurusan perangkaan staf.
 
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
 1. Pengurusan dan pengendalian program latihan perkhidmatan.
 2. Pengurusan dan pengendalian program Pelan Pembangunan Individu (IDP).
 3. Pengurusan dan pengendalian program anjuran luar
 4. Pengurusan dan pengendalian program Bahasa Inggeris
 5. Pengurusan dan pengendalian program Senamrobik
 6. Pengurusan dan pengendalian program Latihan Kendiri (cth:e-PSA)
 7. Pengurusan dan pengendalian program membudayakan al-Quran
 8. Pengurusan dan pengendalian program ’attachment’
 9. Pengurusan dan pengendalian program Cuti Belajar staf PPP
 10. Pengurusan dan pengendalian program Bridging
 11. Lain-lain Pengurusan dan pengendalian.
 12. Kemudahcapaian maklumat dan kebolehpercayaan Sistem UTMSMiLe
 13. Kesesuaian program latihan yang dihadiri dengan bidang tugas
 14. Keberkesanan program latihan yang dihadiri dalam meningkatkan kompetensi


ARAHAN

1. Borang Soal Selidik Online ini mengandungi EMPAT (4) bahagian iaitu Bahagian A, B, C dan D. Sila lengkapkan SEMUA bahagian tersebut.

2. Anda hendaklah menjawab dengan ikhlas dan telus tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Semua maklumat yang diberikan adalah SULIT.

T