• English
  • Shqip
Klientë të nderuar,

Ky pyetësor është dizajnuar për mbledhjen e të dhënave në lidhje me interesimin dhe përdorimin e kanaleve të bankingut dixhital (e-banking dhe aplikacionit BKT Mobile). Përgjigjet tuaja do të mbahen konfidenciale dhe do të shfrytëzohen për përmirësimin e kualitetit të shërbimeve tona dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të bankës BKT.

Pyetësori kërkon 2 minuta kohë për t’u plotësuar.

Opinioni juaj është shumë i rëndësishëm për ne.

Question Title

* 1. Gjinia

Question Title

* 2. Grup mosha

Question Title

* 3. Niveli i shkollimit

Question Title

* 4. Cilës kategori të klientëve i takoni?

Question Title

* 5. Cilit sektor të punësimit i takoni?

Question Title

* 6. Në cilin kanal keni kryer shërbim në BKT për herë të fundit? 

Question Title

* 7. Cilin nga kanalet e bankingut dixhital të BKT-së e përdorni ?

T