Phiếu điều tra

Giới thiệu:

Hạt Marin đang dự định thực hiện Kế hoạch ba năm Đạo luật chăm sóc sức khỏe tâm thần (Mental Health Services Act - MHSA), Việc tiếp tục Kế hoạch chiến lược năm năm Các dịch vụ sử dụng chất cấm và Kế hoạch củng cố năm năm Chương trình Trợ cấp khối phát triển cộng đồng (CDBG) và Chương trình liên kết đầu tư HOME (HOME) dành cho Các nguồn trợ cấp liên bang và Nhà ở.

Bộ phận các dịch vụ phục hồi và sức khỏe hành vi (Marin County Division of Behavioral Health and Recovery Services - BHRS) Hạt Marin cung cấp các dịch vụ phòng chống và can thiệp sớm khắp cộng đồng và các dịch vụ cụ thể cho những người thụ hưởng Medi-Cal Marin và các cư dân có thu nhập thấp chưa được bảo hiểm với một tình trạng sử dụng chất cấm và/hoặc một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng.

Bộ phận Tài trợ liên bang và Nhà ở (Housing and Federal Grants Division) cung cấp hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình CDBG và HOME cho các nhu cầu rộng lớn về phát triển cộng đồng để phục vụ các cư dân có thu nhập thấp và vừa bao gồm: cung cấp nhà ở có giá hợp lý, cải tạo công viên và trung tâm cộng đồng và cung cấp các dịch vụ mạng lưới an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất trong các cộng đồng chẳng hạn như việc chăm sóc trẻ nhỏ cho các gia đình có thu nhập cực thấp.

Phiếu điều tra này là ẩn danh. Việc tham gia và phản hồi của quý vị rất là quan trọng đối với chúng tôi. Cảm ơn đã chia sẽ ý kiến đóng góp quý báu của quý vị.
Nhà ở: Các nguồn tiền tài trợ trong khoảng từ $30.000 đến trên $50.000 đều có sẵn hàng năm thông qua các chương trình CDBG và HOME. Các dự án nhà ở được tài trợ trong quá khứ bao gồm việc mua đất để phát triển nhà ở có giá hợp lý và cải tạo các dự án phát triển nhà ở có giá hợp lý và các căn hộ dành cho một hộ gia đình.

Question Title

* 1. Vui lòng chọn đến ba (3) nhu cầu về nhà ở cấp thiết nhất trong cộng đồng của quý vị:

Question Title

* 2. Trong cộng đồng của quý vị, không có đủ nhà ở dành cho (vui lòng chọn tất cả lựa chọn phù hợp):

Question Title

* 3. Vui lòng nhận diện các rào cản để tiếp cận nhà ở có giá hợp lý:

Các dịch vụ công cộng: Các tài trợ dịch vụ công cộng được trao cho các tổ chức phi lợi nhuận và công cộng cụ thể trong phạm vi từ $10.000 đến $30.000 mỗi dự án. Các dự án được tài trợ trước đây bao gồm các học bổng chăm sóc trẻ nhỏ (Childcare Scholarships), các dịch vụ pháp lý (Legal Services) và các nguồn lực dành cho người cao niên (Older Adults (Senior) Resources).

Question Title

* 4. Vui lòng chọn đến năm (5) dịch vụ công cộng cấp thiết nhất trong cộng đồng của quý vị:

Question Title

* 5. Trong cộng đồng của quý vị, không có đủ dịch vụ dành cho các nhóm dân số nào sau đây:

Question Title

* 6. Các trở ngại để đáp ứng các nhu cầu mà quý vị đã xác định bên trên là gì?

Cải thiện các cơ sở vật chất và hạ tầng công cộng: Các nguồn trợ cấp để cải thiện cơ sở hạ tầng thường trong phạm vi từ $30.000 đến $75.000 mỗi dự án. Các dự án cơ sở hạ tầng được tài trợ trước đây gồm có việc cải thiện các công viên, sân chơi và cải tạo các trung tâm cộng đồng.

Question Title

* 7. Vui lòng chọn đến ba (3) cải thiện cơ sở vật chất và hạ tầng công cộng cấp thiết nhất trong cộng đồng của quý vị:

Question Title

* 8. Các trở ngại để đáp ứng các nhu cầu mà quý vị đã xác định bên trên là gì?

Các dịch vụ sức khỏe hành vi (Các dịch vụ sử dụng chất cấm và Sức khỏe tâm thần) Behavioral Health Services (Mental Health and Substance Use Services)

Khoảng $16.000.000 được chi hàng năm cho các dịch vụ dành cho những người thụ hưởng Medi-Cal Marin và các cư dân có thu nhập thấp chưa được bảo hiểm bị loạn dùng chất cấm và/ hoặc Bệnh tâm thần nghiêm trọng bao gồm các dịch vụ sức khỏe tâm thần cũng như các chương trình thể chất Full-Service Partnership trọn gói và việc tiếp tục các dịch vụ hồi phục, quản lý đình chỉ, nơi cư trú, thăm khám ngoại trú việc sử dụng chất cấm. Hơn nữa, khoảng $3.000.000 cũng được chuẩn bị hàng năm dành cho các nổ lực Phòng chống và Can thiệp sớm việc Sử dụng chất cấm và Sức khỏe tâm thần bao gồm việc đào tạo và can thiệp cũng như công việc mục tiêu khắp trong cộng đồng tập trung vào nhóm dân số chưa được phục vụ.

Question Title

* 9. Vui lòng chọn đến ba (3) chiến lược mà quý vị nghĩ sẽ là hiệu quả nhất để cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi trong cộng đồng của quý vị:

Question Title

* 10. Vui lòng chọn đến năm (5) yếu tố nguy cơ mà quý vị nghĩ dẫn đến việc sử dụng chất cấm và/ hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần trong cộng đồng của quý vị:

Question Title

* 11. Vui lòng xác định các rào cản để tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần và/ hoặc sử dụng chất cấm (đánh dấu tất cả các lựa chọn phù hợp). Lưu ý: Câu hỏi này áp dụng cho các dịch vụ dành cho những người thụ hưởng Medi-Cal Marin và cư dân thu nhập thấp chưa được bảo hiểm bị rối loạn sử dụng chất cấm và/ hoặc bệnh tâm thần nghiêm trọng.

Question Title

* 12. Hãy đóng góp thêm ý kiến sáng tạo! Vui lòng chia sẽ thêm bất kỳ ý kiến gì mà quý vị nghĩ có thể giải quyết hiệu quả các vấn đề sức khỏe tâm thần và sử dụng chất cấm và để phục vụ cộng đồng của quý vị tốt hơn.

Các câu hỏi chung

Question Title

* 13. Nêu tên cộng đồng mà bạn đang sống:

Question Title

* 14. Vui lòng nêu ra tình trạng nghề nghiệp của quý vị:

Question Title

* 15. Vui lòng nêu ra nguồn thu nhập chính của quý vị:

Question Title

* 16. Vui lòng nêu ra tình trạng nhà ở hiện tại của quý vị:

Question Title

* 17. Chủng tộc/ dân tộc thiểu số của quý vị là gì (Chọn tất cả các lựa chọn phù hợp)?

Question Title

* 18. Lĩnh vực nhu cầu nào mà quý vị thích nhất?

Question Title

* 19. Quý vị bao nhiêu tuổi?

Question Title

* 20. Quý vị hiện có phải là người nhận trợ cấp CDBG hoặc HOME không?

Question Title

* 21. Quý vị có phải là thân chủ hoặc thành viên gia đình của Dịch vụ phục hồi và Sức khỏe hành vi (BHRS) không?

Question Title

* 22. Email (vui lòng cung cấp nếu quý vị muốn nhận thông tin cập nhật về bất kỳ dự án nào trên đây trong tương lai):

Cảm ơn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì, vui lòng liên hệ:

Đạo luật Dịch vụ sức khỏe tâm thần: Galen Main: GMain@marincounty.org

Các dịch vụ sử dụng chất cấm: Melissa Struzzo: MStruzzo@marincounty.org

Các tài trợ Liên Bang và Nhà ở: Molly Kron: federalgrants@marincounty.org

T