Trong tháng qua, chúng tôi đã chia sẻ hai mươi sự kiện và cập nhật quan trọng về tình trạng của khu học chánh của chúng tôi. Giải pháp mới, miễn phí này đã cho phép chúng tôi tập trung vào công việc giảng dạy và học tập cốt lõi của chúng tôi đồng thời cung cấp các cập nhật quan trọng về quận của chúng tôi cho một lượng lớn khán giả ở định dạng kỹ thuật số có thể được dịch và truy cập thuận tiện trên nhiều nền tảng khác nhau.

Chúng tôi hy vọng bạn đã học được điều gì đó mới và giờ đây bạn sẽ có cơ hội cung cấp đầu vào và tư vấn cho khu học chánh của chúng tôi về những quyết định và sáng kiến quan trọng này. Biết những gì linh mục của bạn là một cộng đồng sẽ giúp chúng ta cùng nhau tiến lên.

Question Title

* 1. Sau khi xem xét thông tin của tiểu bang, tôi cảm thấy KSD đang tiến bộ để đạt được các mục tiêu chiến lược đã nêu.

Question Title

* 2. Chúng tôi quan tâm đến các ưu tiên của bạn cho chi tiêu huyện. Vui lòng chọn ba khu vực ngân sách mà bạn cảm thấy nên là ưu tiên của Kent School District.

Điều này không có nghĩa là KSD sẽ xóa tài trợ khỏi bất kỳ lĩnh vực nào không được chọn hoặc tài trợ rất nhiều cho những người được chọn. Thông tin này sẽ làm phong phú cuộc trò chuyện khi KSD phát triển ngân sách 2019-2020.

Question Title

* 3. Tôi muốn biết thêm về ...

Question Title

* 4. Kết nối của tôi với KSD được xác định tốt nhất là (chọn một):

Question Title

* 5. Nếu bạn quan tâm đến việc phục vụ trong ủy ban cộng đồng KSD như một tình nguyện viên, vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của bạn.

Question Title

* 6. Vui lòng đánh giá bạn cảm thấy thế nào về chất lượng dịch thuật.

T