goldie-white

با تشکر از شرکت شما در این نظرسنجی.

می‌خواهید نظرسنجی‌های خودتان را ایجاد کنید؟

نظرات مشتریان و کارمندان، دیدگاه‌ها و مواردی از این دست را جمع‌آوری کنید. با استفاده از گزارش‌های فراگیر خود، تصمیمات بهتر و داده‌محوری را اتخاذ کنید.

Group of people

شرکت شما چه مزایایی را از دست می دهد؟

افراد مزایای کاری را دوست دارند. یک نظرسنجی ارسال کنید تا متوجه شوید آیا کارکنان و داوطلبین بالقوه از انگیزه کافی برخوردارند.

بیشتر بدانید

آیا مشتریان شما راضی هستند؟

‏83% از فعالیت های تجاری که خود را "موفق" می دانند رضایت مشتریان را به طور جدی مورد سنجش قرار می دهند.

شروع کنید

95‏ درصد شرکت‌های حاضر در فهرست فرچون 500 برای کسب داده‌های تولیدشده توسط افراد از SurveyMonkey استفاده می‌کنند