Salamat sa iyong interes sa survey na ito. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa California High-Speed Rail Authority, mangyaring bisitahin ang hsr.ca.gov.