D Cảm ơn bạn đã quan tâm đến ngân sách thành phố. Cuộc khảo sát này đã bị đóng. Vui lòng đến một cuộc họp công khai tại 747 Market Street lúc 5 giờ chiều vào ngày 6, 13 và 20 tháng 11. Để được thông dịch miễn phí tại bất kỳ cuộc họp Thành Phố Tacoma nào, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng TacomaFirst 311 bằng cách quay số 311 trong giới hạn địa bàn thành phố Tacoma hoặc số 253-591-5000 từ bất cứ nơi nào, ít nhất 72 giờ trước khi diễn ra cuộc họp.

Get answers with surveys

Survey your target market

SurveyMonkey Audience has millions of people ready to take your survey.

LEARN MORE

Want more power and multiple users?

Get our most powerful features and make smarter decisions with SurveyMonkey Enterprise.

LEARN MORE

98% of the Fortune 500 rely on SurveyMonkey for People Powered Data