Cảm ơn bạn rất nhiều tất cả các đề cử cho giải thưởng tuyệt vời này. Thời gian đề cử đã đóng cửa. Chúng tôi mong muốn được công bố Người chiến thắng vào ngày 13 tháng 9. Để biết thêm thông tin về Hội đồng Sức khỏe & Thể hình của Austin Mayor, vui lòng truy cập https://www.mhfcaustin.org/