d Cuộc khảo sát này kết thúc vào ngày 2 tháng 10 năm 2017. Vui lòng gửi email cho PedPDX@portlandoregon.gov nếu bạn có câu hỏi hoặc ghé thăm trang web của chúng tôi tại PedPDX.com. Cảm ơn bạn!